Litteraturliste

Her finner du litteraturlista fra boka med lenker til litteratur som finnes på Internett.

 • Armstrong, T. (2003). Mange intelligenser i klasserommet. Oslo: Abstrakt forlag AS. Side 42.
 • Bamford, A. (2010). «Anne Bamford talks at the 2010 Creative Partner School Conference», vimeo.com/10349432.
 • Bergens Tidende/Krister Clausen Hoaas (2008). Kunst og kultur gjør elevene bedre, i Bergens Tidende 08.11.2008.
 • Dagsavisen/Karen Lillian Fladberg (2012). Fyller skoletimene med datamoro, i Dagsavisen 20.08.2012.
 • Folkvord, K. og Mahan, G. (2007). Levende naturfag – et elevaktivt klasserom. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
 • Folkvord, K. og Mahan, G. (2011). Engasjerende realfag – elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi. Oslo: Cappelen Damm AS.
 • Gardner H. (1983). Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
 • Hattie, J. (2013). Synlig læring – for lærere. Oslo: Cappelen Damm AS.
 • Haug, P. (2010). Gode arbeidsmåter. I: Bedre skole, 1.
 • Heskestad, P.A., Liebich, H., Lerstad, I.K. og Engan, A. (2013). Kosmos. Oslo: Cappelen Damm AS.
 • Illeris, K. (2012). Læring. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.
 • Imsen, G. (2010). Elevens verden (4. utgave). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Johnson, D.W., Johnson, R.T., Haugaløkken, O. og Aakervik, A. (2006). Samarbeid i skolen. Namsos: Pedagogiskpsykologisk forlag. Side 50.
 • Kagan, S. (1992). Cooperative Learning. Kagan Cooperative learning.
 • Kunnskapsdepartementet (2008). Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31, 2007–2008. Kapittel 3.1.5.
 • Kval, K-E. (2014). Det store skolesviket. Oslo: Dreyers forlag. Side 167– 171.
 • Lerdahl, E. (2012). Kreativitet må læres. I: Aftenposten, 24.10.2012.
 • Lerdahl, E. (2013). Kreative metoder. I: Lektorbladet 01/2013.
 • Lohne, L. (2014). Dropp forelesning – få bedre studenter. Dagens Næringsliv, URL: www.dn.no/talent/2014/12/10/1904/Utdannelse/dropp-forelesning-f-bedre-studenter (10.12.14).
 • Markussen, E. og Seland, I. (2013). Læreren må ta ledelsen. I: Aftenposten 07.05.2013.
 • Miljøstatus i Norge (2014). URL: www.miljostatus.no/isbjorn (23.11.14)
 • Moi, T. (2013). Å skrive er å tenke. I: Dagens Næringsliv 10.08.2013.
 • Nordahl, T. (2002). Elev som aktør. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Norsk Polarinstitutt (2009). URL: www.npolar.no/no/kronikker/2013/2013-09-03-et-hav-av-soppel.html (31.07.14).
 • NOU:16, 2003. I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. Utredning av 5. juni 2003 fra Kvalitetsutvalget. Side 167.
 • NOU:7, 2014. Elevenes læring i fremtidens skole. Utredning av 3. september 2014 fra Ludvigsen-utvalget.
 • Public Broadcasting Service (2014). URL: www.pbs.org/newshour/extra/lessons_plans/science-genius-creating-a-rhyme (10.09.14).
 • Remmen K.B. og Frøyland M. (2014). Lærerløftet som glemmer eleven. URL: www.utdanningsnytt.no/4/Meny-A/Meninger/Innspill/Larerloftet-som-glemmer-eleven/ (03.12.14)
 • Ritchhart, R., Church, M. og Morrison, K. (2011) Making Thinking Visible. How to promote engagement, understanding and independence for all learners. San Fransisco: Jossey Bass.
 • Robinson, K. (2011). Out of our Minds. Learning to be Creative. United Kingdom: Capstone Publishing Ltd.
 • Santa, C.M. og Engen, L. (1996). Å lære å lære. Bryne: Stiftelsen Dysleksiforening.
 • Sjøberg. S. (2004). Naturfag som allmenndannelse. En kritisk fagdidaktikk. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Side 298.
 • Sjøberg, S. (2007). Et portrett av Howard Gardner. I: Utdanning, 18.
 • Slemmen, T. (2009). Vurdering FOR læring i klasserommet. Oslo: Gyldendal.
 • Spilde, I. (2012). Ser matteangst i hjernen. URL: www.forskning.no/artikler/2012/mars/317135 (26.04.14).
 • Utdanningsdirektoratet (2006). Kort om ulike begreper i læreplanverket.
 • Utdanningsdirektoratet (2007). Evaluering av strategiplanen «Realfag, naturligvis», sammendrag av sluttrapporten. Side 3.
 • Utdanningsdirektoratet (2010). De gamle er eldst. Betydningen av skoleressurser, undervisningsformer og læringsmiljø for elevers prestasjoner på femte, åttende og 10. trinn i grunnopplæringen. Rapport,
 • Utdanningsdirektoratet/NIFU STEP.
 • Utdanningsdirektoratet (2011a). Generell del av læreplanen.
 • Utdanningsdirektoratet (2011b). Læringsplakaten.
 • Utdanningsdirektoratet (2013). Læreplan i naturfag.